خدمات پشتیبانی مهندسی کیان ارگ

برگزار کننده دوره های آموزشی و مدیریتی

تهیه نرم افزارهای سفارشی سازی شده

انجام مشاوره های مدیریت اطلاعات موجود در سازمان

خدمات پروژه، بازرسی و مدیریت فرآیند تولید

مشاوره و انجام خدمات برنامه ریزی و انبار

ارائه خدمات تولید و مونتاژ